Shandong Taishan
ChineseCHN
Skill: 56.6
Pot: 57.5
€16.1M
ETV

The Estimated Transfer Value (ETV) is calculated by the Player Valuation Model, that calculates the accurate transfer fee for a given player.

Shandong Taishan Squad

Skill / pot Player Age Height Weight ETV
Goalkeepers
53.9
54.0
Dalei Wang 35 185 75 €0.4M
50.6
50.6
Rongze Han 31 190 80 €80K
48.4
48.7
Shibo Liu 26 189 78 €0.2M
Defenders
54.6
54.6
Jádson 32 171 80 €0.1M
48.0
50.4
Jianfei Zhao 25 178 80 €90K
58.1
58.3
Ke Shi 31 184 81 €1.1M
Mustapa Tash 20 186 €0.1M
Ruiqi Yang 20 185 €0.1M
53.4
53.4
Tong Wang 31 182 71 €0.4M
59.5
60.2
Yang Liu 28 184 75 €1.8M
54.3
54.3
Zheng Zheng 34 185 77 €0.6M
51.6
51.8
Zhengyu Huang 27 178 78 €0.2M
51.6
51.9
Hailong Li 27 181 75 €0.1M
47.1
47.1
Long Song 34 180 72 €0.2M
54.3
54.3
Xiang Ji 33 185 75 €0.3M
44.1
44.1
Jinhao Bi 33 190 75 €0.2M
51.0
53.1
Lei Tong 26 178 66 €0.2M
Midfielders
47.2
47.2
Abdurasul Abudulam 22 174 70 €0.1M
35.4
35.4
Cong Huang 27 182 76 €0.2M
Haiyi Hao 24 177 63
56.3
56.3
Lisheng Liao 30 178 70 €0.5M
55.4
56.2
Zhunyi Gao 28 186 79 €0.5M
49.4
49.4
Xinli Peng 32 177 64 €0.2M
49.7
49.7
Yuanyi Li 30 183 78 €0.4M
53.7
54.1
Fernandinho 30 174 71 €70K
51.9
52.6
Jinghang Hu 26 183 77 €0.1M
55.7
58.7
Liuyu Duan 25 176 73 €0.6M
58.3
59.0
Pu Chen 27 175 69 €1.2M
Attackers
43.1
43.1
Chi Zhang 36 182 73 €0.2M
61.8
62.2
Cryzan 27 190 85 €1.6M
46.8
52.4
Guobo Liu 24 189 66 €0.3M
43.6
43.6
Jingchun Gao 19 168 €90K
44.0
44.0
Liu Guobao 20 180 73 €90K
46.6
49.7
Xin Tian 25 176 70 €90K
43.2
43.2
Zeshi Chen 19 180 70 €90K
46.7
46.7
Matheus Pato 28 185 64 €0.5M
46.2
46.2
Tianyu Qi 31 182 80 €90K
55.9
56.6
Valeri Qazaishvili 31 174 74 €1.2M
54.0
61.9
Wenneng Xie 23 175 67 €0.2M
48.8
57.0
Xianlong Yi 22 170 68 €0.1M
47.6
53.6
Yongtao Lu 24 185 74 €0.2M
53.3
54.7
Zeca 26 190 83 €0.6M
56.6
56.6
Binbin Liu 30 172 72 €0.8M
Skill / pot Player Contract end Age ETV
Goalkeepers
53.9
54.0
Dalei Wang 31 Dec 24 35 €0.4M
50.6
50.6
Rongze Han 31 Oct 24 31 €80K
48.4
48.7
Shibo Liu 28 Feb 24 26 €0.2M
Defenders
54.6
54.6
Jádson 31 Dec 22 32 €0.1M
48.0
50.4
Jianfei Zhao 31 Dec 24 25 €90K
58.1
58.3
Ke Shi 31 Dec 26 31 €1.1M
Mustapa Tash 1 Mar 26 20 €0.1M
Ruiqi Yang 31 Dec 25 20 €0.1M
53.4
53.4
Tong Wang 31 Dec 26 31 €0.4M
59.5
60.2
Yang Liu 31 Dec 27 28 €1.8M
54.3
54.3
Zheng Zheng 31 Dec 26 34 €0.6M
51.6
51.8
Zhengyu Huang 31 Dec 25 27 €0.2M
51.6
51.9
Hailong Li 31 Dec 23 27 €0.1M
47.1
47.1
Long Song 31 Dec 23 34 €0.2M
54.3
54.3
Xiang Ji 31 Jan 26 33 €0.3M
44.1
44.1
Jinhao Bi 31 Dec 25 33 €0.2M
51.0
53.1
Lei Tong 31 Dec 25 26 €0.2M
Midfielders
47.2
47.2
Abdurasul Abudulam 31 Dec 23 22 €0.1M
35.4
35.4
Cong Huang 24 Feb 24 27 €0.2M
Haiyi Hao 31 Dec 23 24
56.3
56.3
Lisheng Liao 31 Dec 26 30 €0.5M
55.4
56.2
Zhunyi Gao 31 Dec 26 28 €0.5M
49.4
49.4
Xinli Peng 31 Dec 23 32 €0.2M
49.7
49.7
Yuanyi Li 31 Dec 26 30 €0.4M
53.7
54.1
Fernandinho 31 Dec 24 30 €70K
51.9
52.6
Jinghang Hu 28 Feb 24 26 €0.1M
55.7
58.7
Liuyu Duan 31 Dec 23 25 €0.6M
58.3
59.0
Pu Chen 30 Sept 24 27 €1.2M
Attackers
43.1
43.1
Chi Zhang 31 Dec 23 36 €0.2M
61.8
62.2
Cryzan 31 Dec 24 27 €1.6M
46.8
52.4
Guobo Liu 31 Dec 26 24 €0.3M
43.6
43.6
Jingchun Gao 19 €90K
44.0
44.0
Liu Guobao 30 Apr 24 20 €90K
46.6
49.7
Xin Tian 31 Dec 23 25 €90K
43.2
43.2
Zeshi Chen 10 Oct 24 19 €90K
46.7
46.7
Matheus Pato 31 Dec 24 28 €0.5M
46.2
46.2
Tianyu Qi 31 Dec 23 31 €90K
55.9
56.6
Valeri Qazaishvili 31 Dec 25 31 €1.2M
54.0
61.9
Wenneng Xie 6 Feb 24 23 €0.2M
48.8
57.0
Xianlong Yi 31 Dec 23 22 €0.1M
47.6
53.6
Yongtao Lu 31 Dec 23 24 €0.2M
53.3
54.7
Zeca 31 Dec 26 26 €0.6M
56.6
56.6
Binbin Liu 31 Dec 26 30 €0.8M
Skill / pot Player Age Best Role ETV
Goalkeepers
53.9
54.0
Dalei Wang 35 LNK €0.4M
50.6
50.6
Rongze Han 31 LNK €80K
48.4
48.7
Shibo Liu 26 LNK €0.2M
Defenders
54.6
54.6
Jádson 32 €0.1M
48.0
50.4
Jianfei Zhao 25 €90K
58.1
58.3
Ke Shi 31 €1.1M
Mustapa Tash 20 €0.1M
Ruiqi Yang 20 €0.1M
53.4
53.4
Tong Wang 31 €0.4M
59.5
60.2
Yang Liu 28 €1.8M
54.3
54.3
Zheng Zheng 34 €0.6M
51.6
51.8
Zhengyu Huang 27 €0.2M
51.6
51.9
Hailong Li 27 IWB €0.1M
47.1
47.1
Long Song 34 IWB €0.2M
54.3
54.3
Xiang Ji 33 IWB €0.3M
44.1
44.1
Jinhao Bi 33 PWD €0.2M
51.0
53.1
Lei Tong 26 WBK €0.2M
Midfielders
47.2
47.2
Abdurasul Abudulam 22 €0.1M
35.4
35.4
Cong Huang 27 €0.2M
Haiyi Hao 24
56.3
56.3
Lisheng Liao 30 €0.5M
55.4
56.2
Zhunyi Gao 28 IWB €0.5M
49.4
49.4
Xinli Peng 32 BTB €0.2M
49.7
49.7
Yuanyi Li 30 BTB €0.4M
53.7
54.1
Fernandinho 30 WPM €70K
51.9
52.6
Jinghang Hu 26 WPM €0.1M
55.7
58.7
Liuyu Duan 25 WPM €0.6M
58.3
59.0
Pu Chen 27 CLW €1.2M
Attackers
43.1
43.1
Chi Zhang 36 €0.2M
61.8
62.2
Cryzan 27 €1.6M
46.8
52.4
Guobo Liu 24 €0.3M
43.6
43.6
Jingchun Gao 19 €90K
44.0
44.0
Liu Guobao 20 €90K
46.6
49.7
Xin Tian 25 €90K
43.2
43.2
Zeshi Chen 19 €90K
46.7
46.7
Matheus Pato 28 POA €0.5M
46.2
46.2
Tianyu Qi 31 IWB €90K
55.9
56.6
Valeri Qazaishvili 31 WPM €1.2M
54.0
61.9
Wenneng Xie 23 WPM €0.2M
48.8
57.0
Xianlong Yi 22 WPM €0.1M
47.6
53.6
Yongtao Lu 24 HDM €0.2M
53.3
54.7
Zeca 26 TGM €0.6M
56.6
56.6
Binbin Liu 30 CLW €0.8M

Contracts Expiring

Shandong Taishan players whose contracts are set to expire within the next year.

Player Age Contract end ETV
Cryzan 27 31 Dec 24 €1.6M
Pu Chen 27 30 Sept 24 €1.2M
Matheus Pato 28 31 Dec 24 €0.5M
Dalei Wang 35 31 Dec 24 €0.4M
Cong Huang 27 24 Feb 24 €0.2M
Shibo Liu 26 28 Feb 24 €0.2M
Jinghang Hu 26 28 Feb 24 €0.1M
Xianlong Yi 22 3 Mar 24 €0.1M
Jianfei Zhao 25 31 Dec 24 €90K
Liu Guobao 20 30 Apr 24 €90K
Xin Tian 25 31 Aug 24 €90K
Zeshi Chen 19 10 Oct 24 €90K
Tianyu Qi 31 31 Dec 24 €90K
Rongze Han 31 31 Oct 24 €80K
Fernandinho 30 31 Dec 24 €70K

Shandong Taishan Skill / Potential

Skill / pot Position
53.9
54.0
Goalkeeping
56.0
56.1
Defending
56.4
56.9
Midfield
58.5
61.2
Attacking

About Shandong Taishan

Shandong Taishan, founded in 1988, are a club playing in China. The club plays their home matches at Jinan Olympic Sports Center Stadium.

Shandong Taishan's best players are currently Cryzan (BRA), Yang Liu (CHN) and classic winger Pu Chen (CHN).

Shandong Taishan's future stars are wide playmaker Wenneng Xie (CHN) and wide playmaker Liuyu Duan (CHN).

Shandong Taishan players whose contracts are ending are Cryzan and classic winger Pu Chen. If they don't sign a new contract, they will leave Shandong Taishan on a free transfer.

Shandong Taishan latest transfer news, rumours, statistics, results, fixtures, contract extensions are also available.