Metalist 1925 Kharkiv
UkrainianUKR
Skill: 51.4
Pot: 53.2
€9.9M
xTV

The Expected Transfer Value (xTV) is an AI powered model that estimates an accurate transfer fee for a given player.

Metalist 1925 Kharkiv Squad

Skill / pot Player Age Height Weight xTV
Goalkeepers
Igor Potimkov 21 187 €0.1M
41.8
42.9
Dmytro Fastov 26 199 86 €0.2M
48.2
48.7
Denys Sydorenko 34 190 78 €0.1M
55.1
55.1
Oleg Mozil 27 185 67 €0.5M
44.9
44.9
Vladyslav Rybak 22 192 80 €0.5M
Defenders
52.5
54.1
Andriy Busko 26 177 65 €0.1M
Daniil Prykhodko 14 183 68 €0.3M
53.5
53.5
Igor Kurylo 30 187 75 €0.3M
40.7
46.7
Ivan Kovalenko 24 179 68 €0.1M
46.8
46.8
Maryan Faryna 20 180 €0.3M
47.6
53.0
Petro Lutsiv 22 177 66 €90K
42.6
42.6
Samuel 37 177 80 €0.2M
47.5
53.2
Vasyl Lutsiv 22 179 70 €90K
38.4
39.3
Yuriy Golubka 27 194 €0.2M
44.1
54.7
Dmytro Kapinus 20 179 65 €0.1M
47.4
48.7
Yegor Klymenchuk 25 184 66 €0.2M
44.3
53.5
Mykhaylo Rudavskyi 22 172 €0.1M
55.7
57.9
Vadym Chervak 24 186 €0.4M
53.1
53.1
Mykyta Bezuglyi 28 186 74 €0.3M
50.0
50.0
Vitaliy Fedoriv 35 181 75 €90K
48.2
48.2
Yevgeniy Tkachuk 32 192 83 €0.1M
53.8
53.8
Maksym Zhychykov 30 180 76 €0.2M
Midfielders
46.1
55.7
Aleks Chidomere 21 186 €0.1M
Igor Henrique da Silva Nogueira 19
Maksym Orikhovskyi 17 173 61
50.9
59.0
Stanislav Morarenko 22 178 75 €0.2M
Wendel da Silva Ramos 22 178
51.9
51.9
Dmytro Kravchenko 28 177 60 €0.2M
48.2
59.1
Maksym Bagachanskyi 21 180 €0.2M
49.7
49.7
Andriy Tkachuk 35 184 77 €0.2M
48.6
48.8
Beka Vachiberadze 27 171 65 €0.1M
50.3
50.3
Yaroslav Martynyuk 34 181 81 €0.1M
45.4
56.8
Denys Pidruchnyi 22 173 €0.2M
52.6
52.6
Artem Gabelok 28 177 71 €0.2M
Attackers
32.4
32.4
Abdulla Abdullaev 21 184 €0.1M
45.2
47.6
Luiz Fernando 27 174 €0.2M
Vladislav Ostrovskiy 19 64
48.4
58.3
Yevgeniy Ryazantsev 21 186 65 €0.1M
47.6
47.6
Dmytro Yusov 30 188 81 €0.1M
50.9
50.9
Rostyslav Rusyn 27 175 75 €0.2M
51.9
54.8
Andriy Remenyuk 24 170 61 €0.2M
50.5
51.0
Ari Moura 27 174 69 €0.1M
44.4
45.3
Artem Dudik 26 173 64 €0.2M
50.2
56.1
Vladyslav Dmytrenko 23 170 60 €0.2M
50.1
50.1
Gabriel Gomes 29 186 70
51.4
52.5
Andriy Boryachuk 27 176 71 €0.3M
34.9
34.9
Andriy Chyruk 22 184 €0.1M
44.9
49.6
Kostyantyn Bychek 23 180 70 €0.2M
Skill / pot Player Contract end Age xTV
Goalkeepers
Igor Potimkov 21 €0.1M
41.8
42.9
Dmytro Fastov 30 Jun 24 26 €0.2M
48.2
48.7
Denys Sydorenko 30 Jun 22 34 €0.1M
55.1
55.1
Oleg Mozil 30 Jun 26 27 €0.5M
44.9
44.9
Vladyslav Rybak 30 Jun 25 22 €0.5M
Defenders
52.5
54.1
Andriy Busko 30 Jun 24 26 €0.1M
Daniil Prykhodko 14 €0.3M
53.5
53.5
Igor Kurylo 30 Jun 25 30 €0.3M
40.7
46.7
Ivan Kovalenko 30 Jun 23 24 €0.1M
46.8
46.8
Maryan Faryna 30 Jun 24 20 €0.3M
47.6
53.0
Petro Lutsiv 30 Jun 24 22 €90K
42.6
42.6
Samuel 37 €0.2M
47.5
53.2
Vasyl Lutsiv 30 Jun 24 22 €90K
38.4
39.3
Yuriy Golubka 30 Jun 24 27 €0.2M
44.1
54.7
Dmytro Kapinus 30 Jun 24 20 €0.1M
47.4
48.7
Yegor Klymenchuk 30 Jun 23 25 €0.2M
44.3
53.5
Mykhaylo Rudavskyi 30 Jun 25 22 €0.1M
55.7
57.9
Vadym Chervak 30 Jun 25 24 €0.4M
53.1
53.1
Mykyta Bezuglyi 30 Jun 25 28 €0.3M
50.0
50.0
Vitaliy Fedoriv 30 Jun 24 35 €90K
48.2
48.2
Yevgeniy Tkachuk 30 Jun 24 32 €0.1M
53.8
53.8
Maksym Zhychykov 30 Jun 24 30 €0.2M
Midfielders
46.1
55.7
Aleks Chidomere 30 Jun 24 21 €0.1M
Igor Henrique da Silva Nogueira 19
Maksym Orikhovskyi 17
50.9
59.0
Stanislav Morarenko 30 Jun 24 22 €0.2M
Wendel da Silva Ramos 22
51.9
51.9
Dmytro Kravchenko 30 Jun 23 28 €0.2M
48.2
59.1
Maksym Bagachanskyi 30 Jun 24 21 €0.2M
49.7
49.7
Andriy Tkachuk 35 €0.2M
48.6
48.8
Beka Vachiberadze 27 €0.1M
50.3
50.3
Yaroslav Martynyuk 30 Jun 24 34 €0.1M
45.4
56.8
Denys Pidruchnyi 30 Jun 25 22 €0.2M
52.6
52.6
Artem Gabelok 30 Jun 25 28 €0.2M
Attackers
32.4
32.4
Abdulla Abdullaev 30 Jun 25 21 €0.1M
45.2
47.6
Luiz Fernando 27 €0.2M
Vladislav Ostrovskiy 19
48.4
58.3
Yevgeniy Ryazantsev 30 Jun 24 21 €0.1M
47.6
47.6
Dmytro Yusov 30 Jun 24 30 €0.1M
50.9
50.9
Rostyslav Rusyn 30 Jun 25 27 €0.2M
51.9
54.8
Andriy Remenyuk 30 Jun 23 24 €0.2M
50.5
51.0
Ari Moura 30 Jun 24 27 €0.1M
44.4
45.3
Artem Dudik 26 €0.2M
50.2
56.1
Vladyslav Dmytrenko 30 Jun 23 23 €0.2M
50.1
50.1
Gabriel Gomes 29
51.4
52.5
Andriy Boryachuk 30 Jun 26 27 €0.3M
34.9
34.9
Andriy Chyruk 30 Jun 23 22 €0.1M
44.9
49.6
Kostyantyn Bychek 30 Jun 25 23 €0.2M
Skill / pot Player Age Best Role xTV
Goalkeepers
Igor Potimkov 21 €0.1M
41.8
42.9
Dmytro Fastov 26 LNK €0.2M
48.2
48.7
Denys Sydorenko 34 BPK €0.1M
55.1
55.1
Oleg Mozil 27 BPK €0.5M
44.9
44.9
Vladyslav Rybak 22 BPK €0.5M
Defenders
52.5
54.1
Andriy Busko 26 €0.1M
Daniil Prykhodko 14 €0.3M
53.5
53.5
Igor Kurylo 30 €0.3M
40.7
46.7
Ivan Kovalenko 24 €0.1M
46.8
46.8
Maryan Faryna 20 €0.3M
47.6
53.0
Petro Lutsiv 22 €90K
42.6
42.6
Samuel 37 €0.2M
47.5
53.2
Vasyl Lutsiv 22 €90K
38.4
39.3
Yuriy Golubka 27 €0.2M
44.1
54.7
Dmytro Kapinus 20 IWB €0.1M
47.4
48.7
Yegor Klymenchuk 25 IWB €0.2M
44.3
53.5
Mykhaylo Rudavskyi 22 DFB €0.1M
55.7
57.9
Vadym Chervak 24 BWD €0.4M
53.1
53.1
Mykyta Bezuglyi 28 BPD €0.3M
50.0
50.0
Vitaliy Fedoriv 35 BPD €90K
48.2
48.2
Yevgeniy Tkachuk 32 BPD €0.1M
53.8
53.8
Maksym Zhychykov 30 WBK €0.2M
Midfielders
46.1
55.7
Aleks Chidomere 21 €0.1M
Igor Henrique da Silva Nogueira 19
Maksym Orikhovskyi 17
50.9
59.0
Stanislav Morarenko 22 €0.2M
Wendel da Silva Ramos 22
51.9
51.9
Dmytro Kravchenko 28 BTB €0.2M
48.2
59.1
Maksym Bagachanskyi 21 BTB €0.2M
49.7
49.7
Andriy Tkachuk 35 HDM €0.2M
48.6
48.8
Beka Vachiberadze 27 HDM €0.1M
50.3
50.3
Yaroslav Martynyuk 34 HDM €0.1M
45.4
56.8
Denys Pidruchnyi 22 CLW €0.2M
52.6
52.6
Artem Gabelok 28 DPM €0.2M
Attackers
32.4
32.4
Abdulla Abdullaev 21 €0.1M
45.2
47.6
Luiz Fernando 27 €0.2M
Vladislav Ostrovskiy 19
48.4
58.3
Yevgeniy Ryazantsev 21 €0.1M
47.6
47.6
Dmytro Yusov 30 WPM €0.1M
50.9
50.9
Rostyslav Rusyn 27 WPM €0.2M
51.9
54.8
Andriy Remenyuk 24 CLW €0.2M
50.5
51.0
Ari Moura 27 CLW €0.1M
44.4
45.3
Artem Dudik 26 CLW €0.2M
50.2
56.1
Vladyslav Dmytrenko 23 CLW €0.2M
50.1
50.1
Gabriel Gomes 29 DPM
51.4
52.5
Andriy Boryachuk 27 SES €0.3M
34.9
34.9
Andriy Chyruk 22 PRF €0.1M
44.9
49.6
Kostyantyn Bychek 23 PRF €0.2M

Contracts Expiring

Metalist 1925 players whose contracts are set to expire within the next year.

Player Age Contract end xTV
Yuriy Golubka 27 30 Jun 24 €0.2M
Stanislav Morarenko 22 30 Jun 24 €0.2M
Maksym Zhychykov 30 30 Jun 24 €0.2M
Maksym Bagachanskyi 21 30 Jun 24 €0.2M
Aleks Chidomere 21 30 Jun 24 €0.1M
Yevgeniy Ryazantsev 21 30 Jun 24 €0.1M
Ari Moura 27 30 Jun 24 €0.1M
Dmytro Kapinus 20 30 Jun 24 €0.1M
Andriy Busko 26 30 Jun 24 €0.1M
Yevgeniy Tkachuk 32 30 Jun 24 €0.1M
Yaroslav Martynyuk 34 30 Jun 24 €0.1M
Dmytro Yusov 30 30 Jun 24 €0.1M
Petro Lutsiv 22 30 Jun 24 €90K
Vasyl Lutsiv 22 30 Jun 24 €90K
Vitaliy Fedoriv 35 30 Jun 24 €90K

Metalist 1925 Skill / Potential

Skill / pot Position
55.1
42.9
Goalkeeping
53.7
53.4
Defending
49.8
53.2
Midfield
49.8
51.4
Attacking

About Metalist 1925

Metalist 1925, founded in 2016, are a club playing in Ukraine. The club plays their home matches at NSK Olimpijs'kyj (Kyiv.

Metalist 1925's best players are currently ball winning defender Vadym Chervak (UKR), ball playing keeper Oleg Mozil (UKR) and wing back Maksym Zhychykov (UKR).

Metalist 1925's future stars are box to box midfielder Maksym Bagachanskyi (UKR) and Stanislav Morarenko (UKR).

Metalist 1925 players whose contracts are ending are Yuriy Golubka and Stanislav Morarenko. If they don't sign a new contract, they will leave Metalist 1925 on a free transfer.

Metalist 1925 Kharkiv latest transfer news, rumours, statistics, results, fixtures, contract extensions are also available.

Profile

Year Founded 2016
Stadium NSK Olimpijs'kyj (Kyiv
Club colors Dark Blue / Yellow